انگل شناسی

جمعه 5 آبان‌ماه سال 1391

نانا

بررسی شیوع انگل هیمنولپیس نانا با روش فلوتاسیون در بیمارستان شفا مسجدسلیمان

هیمنولپیس نانا کوچکترین کرم از دسته کرم های نواری است که انسان را آلوده می کنند.این کرم در سال 1851 توسط بیلهارز در روده یک پسربچه در قاهره پیدا شد. آلودگی به این کرم در نواحی مختلف دنیا به ویژه در مناطق گرمسیری در کشور های اطراف دریای مدیترانه و همچنین در کشور های خاور نزدیک دیده می شود. در ایران آلودگی به هیمنو لپیس نانا در نواحی مختلف کشور به ویژه در نواحی جنوبی مشاهده می شود(1)   میزان شیوع کلی آلودگی انگل های روده ای 5/26درصد که  میزان شیوع هیمنولپیس نانا 5/0 درصدازکل می باشد(4)                                                                        

اگر تعداد کرم کم باشد معمولا" علائمی بروز نمی کند اما در صورتیکه تعداد کرم زیاد باشد علائمی چون اسهال ،استفراغ،بی خوابی، بی اشتهایی، تحریک عصبی ودر نقصهای ایمنی سندرم هایپراینفکشن می دهد.در آلودگی های شدید علائم به صورت اسهال خونی بلغمی بروز می دهد و علائمی شبیه ژیاردیا میدهد که اسهال متعفن ، کف آلود و بریده بریده از شباهتهای این دو انگل روده ای می باشند(3)   

تشخیص آلودگی با مشاهده مستقیم تخم انگل در مدفوع انجام می شود(1) ولی روش فلوتاسیون نیز در مشاهده تخم انگل که حاوی پلارفیلامنت است بسیار کمک کننده است (3) روش فلوتاسیون به علت حل کردن چربی ها ومواد قابل حل در اتر یا دترجنت نسبت به روش مستقیم برتری دارد.حساسیت روش فلوتاسیون در مقایسه با روش مستقیم در تشخیص انگلهای روده ای به ترتیب 32و 72درصد می باشد(4).                                                                                                                           با حل شدن چربیها و مواد قابل حل تخم انگل رسوب نموده وبا خالی کردن مایع رویی تخم انگل در رسوب قابل مشاهد خواهد بود.به تجربه ثابت شده است روش فرمالین دترجنت به علت حلالیت بیشتر چربیها در آن و اثرات سوء اتر بر سیستم تنفسی نسبت به فرمالین اتر برتری دارد.البته در نمونه های اسهالی به علت غیر قابل تشخیص شدن فرمهای تروفوزویت بهتر است از روش فلوتاسیون استفاده نشودوبررسی از روش مستقیم صورت گیرد.با توجه به مطالب عنوان شده و با در نظر گرفتن اینکه آلودگی های انگلی در بیمارستان شفا مسجدسلیمان تاکنون انجام نشده است.لذا در این مطالعه هدف بررسی الودگیهای انگلی در بیماران مراجعه کننده به این بیمارستان می باشد.                                                                                                 .    

                              

رفرنس:                                                                

1-کرم شناسی پزشکی دکتر ارفع

-اقای بهادران.اقای راضیان..._...علوم پزشکی19962

3-کرم شناسی دکتر وزینی.با همکاری سید عبدالله حسینی

توانایی روشهای مستقیم فرمل اتر ودترجنت در تشخیص انگل ها-4

علی احمدی نایب-لطیف گچ کار-کامران پاکداد