انگل شناسی

جمعه 17 آذر‌ماه سال 1391

شعر

شکر نعمت نعمتت افزون کند 

کفر نعمت از کفت بیرون کند